Wie is SAAMO?

SAAMO is een organisatie zonder winstoogmerk. Deze non-profitorganisatie heeft een veertigtal mensen in dienst op haar verschillende locaties. Zij bieden onbetwistbare steun aan kwetsbare en kansarme mensen op drie gebieden:

De voornaamste zorg van SAAMO is de eerbiediging van de grondrechten van mensen in precaire situaties.

SAAMO is aanwezig in Brussel en Namen.

Wat doet SAAMO?

Sociale ongelijkheden maken mensen kwetsbaarder. Sociale ongelijkheden dringen door tot het punt van sociale uitsluiting.

De mensen die voor SAAMO werken, begeleiden mensen in een kwetsbare positie. SAAMO helpt kwetsbare mensen oplossingen te vinden voor problemen in verband met hun omgeving. Het doel is deze sociaal zwakkeren te helpen hun leven weer onder controle te krijgen.

Om het proces te maximaliseren en te optimaliseren, werken ze nauw samen met de inwoners en bouwen ze aan een solidaire samenleving.

In welke gebieden is SAAMOS actief?

SAAMOS hulp bij huisvesting

SAAMO geeft mensen in precaire situaties toegang tot veilige huisvesting. Voor veel kwetsbare mensen is het inderdaad moeilijk om toegang te krijgen tot huisvesting. Verhuurders kunnen niet zeker zijn van de betaling van de huur, noch van een huurgarantie.

Er zijn manieren om te voorkomen dat u 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening moet storten. Het is mogelijk om online een huurwaarborg in te stellen zonder geld op de bank te blokkeren. Dit kan duur zijn voor mensen die al moeite hebben om voedsel en onderdak te vinden.

SAAMOS werkbegeleiding

SAAMOS streeft ernaar veel ongeschoolde werkzoekenden toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Zij vergemakkelijken de toegang tot de arbeidsmarkt door stabiel werk te vinden voor laaggeschoolden. Hierdoor kunnen mensen in sociale onzekerheid een salaris ontvangen en krijgen zij sociale rechten. Het is ook mogelijk om hulp te krijgen bij het vinden van een opleiding in Vlaanderen. Dit kan een grote hulp zijn wanneer je meer wilt weten over de verschillende cursussen die worden aangeboden.

Het verkrijgen van sociale bescherming

SAAMOS neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen in precaire situaties een fatsoenlijke sociale bescherming kunnen genieten. Het doel van deze stappen is de sociale integratie te vergemakkelijken.

SAAMOS geeft om hun gezondheid

Saamos zorgt ervoor dat kwetsbare mensen toegang krijgen tot medische basiszorg.

SAAMOS geeft om onderwijs

Zij zetten zich in voor gelijke kansen, met name voor alle jongeren die in tehuizen of in extreme armoede leven. Het doel is hen toegang te geven tot onderwijs.

Saamos is een voedselhub

Veel Vlaamse gezinnen hebben onvoldoende toegang tot voedsel. Saamos creëert banen om bij te dragen aan de sociale circulaire economie.

Met de hulp van maatschappelijk werkers vergroten zij de toegang tot voedsel voor kansarmen aanzienlijk. Door deze voedselinitiatieven te optimaliseren kunnen mensen in zeer kwetsbare sociale situaties zich voeden en wordt het overschot niet weggegooid.

Welke andere sociale bijstand is er beschikbaar?

Maatschappelijke makelaars (AIS)

Zij zijn tussenpersonen tussen verhuurders en potentiële huurders. Het gaat om huurders die in een situatie van sociale onzekerheid verkeren en hulp nodig hebben bij het vinden van een woning.

De AIS biedt kwaliteitswoningen aan onder de marktprijs. Het biedt de eigenaar zekerheid, met name wat betreft de regelmatige betaling van de huur, het onderhoud van het pand en de toekenning van steun voor de renovatie van het pand.

De huurder houdt regelmatig toezicht op de ISA’s om ervoor te zorgen dat zij hun verplichtingen nakomen. De sociale makelaars zorgen voor het volledige huurbeheer, waardoor de eigenaar en de huurder gerust kunnen zijn.

Mensen kunnen hulp krijgen van de agentschappen en hulp krijgen bij het huren van huisvesting.

Het opleidings- en integratieplan (PFI)

Toekomstige werknemers kunnen profiteren van een opleidingsprogramma dat voldoet aan de verwachtingen van de werkgever. Na afloop van deze opleiding heeft de werknemer de zekerheid van een arbeidsovereenkomst. Het aangeboden contract heeft dezelfde duur als de initiële opleiding. De aanvaarde duur ligt tussen 3 en 25 weken.

Om voor dit programma in aanmerking te komen, moet volgens bepaalde criteria aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

Sociale bijstand krijgen

Om in aanmerking te komen voor sociale bijstand moet u al minstens drie maanden wonen in de regio waar u sociale bijstand aanvraagt. Dit betreft mensen die sociaal kwetsbaar of gehandicapt zijn. Sociale steun kan worden gecombineerd met andere steun, zoals het opleidings- en integratieplan.

Kortom, veel actoren ontwikkelen zich om de sociale kwetsbaarheid te verminderen. De deelname van de verschillende gemeenten helpt de ongelijkheden te verminderen.

Hoewel er nog een lange weg te gaan is om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot huisvesting, werk en sociale bescherming, wordt dit steeds belangrijker voor lokale politici.